Theo đó, Hội đồng quản trị FTS thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 85,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 858 tỷ đồng (tính theo mệnh giá).

Tỷ lệ phát hành là 10:4 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 40 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp hưởng quyền nhận cổ phiếu từ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.

FTS thông qua phương án phát hành hơn 85 triệu cổ phiếu
Ảnh minh họa

Ngoài ra, FPTS cũng thông qua phương án phát hành ESOP năm 2024 cho cán bộ quản lý của công ty. Số lượng dự kiến phát hành hơn 5,5 triệu cổ phiếu, giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu ESOP phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm, được giải tỏa dần theo tỷ lệ: 50% số cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng sau 1 năm từ ngày kết thúc đợt phát hành, 50% còn lại sau 2 năm kể từ ngày phát hành. Nguồn vốn thu được hơn 55 tỷ đồng sẽ được cân đối bổ sung vốn vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Thời gian dự kiến thực hiện vào quý 2-3/2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận./.