Nhiều bộ, ngành, địa phương được giao bổ sung kế hoạch vốn

Phó Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư công (ĐTC) trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng, dự phòng chung của kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn NSTW tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022 cụ thể như sau:

Giao bổ sung 6.389 tỷ đồng kế hoạch ĐTC trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 cho Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Sơn La chi tiết theo ngành, lĩnh vực tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg.

Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương
Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương. Ảnh minh họa: H.T

Giao danh mục dự án và mức vốn NSTW bố trí kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho từng dự án sử dụng nguồn tăng thu NSTW năm 2022 đã đủ thủ tục đầu tư, đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 172/TTr-CP và Báo cáo số 07/BC-CP ngày 20/4/2024 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg.

Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Giao bổ sung 5.457,739 tỷ đồng dự toán NSNN và kế hoạch ĐTC vốn NSTW năm 2024 từ nguồn tăng thu NSTW năm 2022 cho Văn phòng Trung ương Đảng; các bộ: Công an, Giao thông vận tải và các địa phương: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Tiền Giang để thực hiện nhiệm vụ, dự án đã được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hoàn thành dự án đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật về đầu tư công

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Sơn La căn cứ kế hoạch ĐTC trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025, danh mục dự án và mức vốn NSTW trong kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn ĐTC, chi tiết danh mục dự án và mức vốn NSTW bố trí cho từng dự án theo quy định.

Báo cáo việc thông báo, hoặc quyết định giao kế hoạch ĐTC trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn ĐTC về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/6/2024.

Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương
Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành dự án đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật về đầu tư công. Ảnh TL minh họa.

Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Sơn La sử dụng vốn ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn khác để đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn hàng năm theo quy định tại Điều 53 Luật ĐTC; đề xuất kế hoạch vốn NSTW năm 2024 để thực hiện dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30/6/2024 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định tại Nghị quyết số 112/2024/QH15 của Quốc hội.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng và các bộ, địa phương được giao bổ sung vốn chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Trung ương Đảng; các bộ: Công an, Giao thông vận tải và các địa phương: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Tiền Giang căn cứ dự toán và kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2024 được giao thông báo hoặc quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư NSTW năm 2024, danh mục và mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc trước ngày 15/6/2024 bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về ĐTC, các Nghị quyết của Quốc hội, đúng mục đích, hiệu quả; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch trước ngày 25/6/2024.

Thời gian thực hiện giải ngân số vốn được giao bổ sung thực hiện theo quy định của pháp luật về NSNN và ĐTC.

Định kỳ hàng tháng, quý và cả năm báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân số vốn bổ sung về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

Phó Thủ Tướng cũng yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng và các bộ, địa phương được giao bổ sung vốn chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với ĐTC chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, giám sát thực hiện Quyết định này bảo đảm đúng quy định của pháp luật./.