Hà Nội: 6 tháng năm 2023 tăng trưởng gấp 1,3 lần mức tăng chung của cả nước