Theo đó, phương án phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2014-2015 năm 2014 cho các dự án, công trình trọng điểm với tổng kế hoạch vốn là 3.000 tỷ đồng, như sau:

Hoàn ứng Quỹ Dự trữ tài chính thành phố 1.800 tỷ đồng. Phần kinh phí này đã được Kho bạc Nhà nước Hà Nội thực hiện giải ngân và bố trí kế hoạch vốn của các dự án, công trình trọng điểm.

Hoàn ứng Quỹ Phát triển đất thành phố phần vốn đã thực hiện giải ngân và cho phép tiếp tục ứng vốn cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ các dự án ODA trong dang mục các công trình trọng điểm của thành phố 80 tỷ đồng.

Bổ sung 762 tỷ đồng cho công tác xây lắp của các dự án, công trình trọng điểm.

Bổ sung 50 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng của dự án tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích tại Lương Phú, xã Thuần Mỹ (Ba Vì) giai đoạn I - phần do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Bố trí 308 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho công tác GPMB các công trình trọng điểm chuyển tiếp hoàn thành năm 2014-2015, được thực hiện theo cơ chế cấp phát vốn GPMB trong kế hoạch vốn được giao theo tiến độ và phương án được duyệt, không phụ thuộc mức vốn giao cụ thể của từng dự án, không vượt tổng mức đầu tư của từng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổng kế hoạch vốn giao nhiệm vụ GPMB.

Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện dự án theo đúng tiến độ phê duyệt; xây dựng tiến độ chi tiết thực hiện các hạng mục bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu; đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm tối đa chi phí thực hiện dự án; thực hiện thanh, quyết toán dự án đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của nhà nước và thành phố.../.

Hồng Chi