Cụ thể: Tổng số dự án đầu tư xây dựng hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong năm 2016 là 2.584 dự án, với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 19.692,88 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố quản lý là 162 dự án, với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là hơn 8.507,65 tỷ đồng; vốn ngân sách quận, huyện, thị xã quản lý là 2.422 dự án, với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là hơn 11.185,22 tỷ đồng.

Qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã giảm trừ so với giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư là 294,12 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,5% tổng giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư. Trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố quản lý là 81,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1% tổng giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư; vốn ngân sách quận, huyện quản lý là hơn 212,72 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,9% tổng giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư. 

UBND thành phố yêu cầu sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã: Công khai số liệu phê duyệt quyết toán năm 2016 của các dự án đầu tư xây dựng hoàn thành được UBND thành phố giao và phân cấp quản lý theo quy định.

Đồng thời thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Tập trung quyết liệt thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước; triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh công tác quyết toán…/.

H.C