Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu, năm 2015, công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2014, số dự án được quyết toán dự án hoàn thành tăng 43 dự án; số vốn tiết kiệm được tăng 4,96 tỷ đồng, tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều dự án hoàn thành nhưng chủ đầu tư, ban quản lý dự án chậm quyết toán.

Để đẩy mạnh quyết toán dự án hoàn thành, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư dự nghiêm túc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 27/12/2013, của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chấp hành các quy định về lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC, ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; báo cáo UBND thành phố.

Đối với các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán, các khoản công nợ theo quyết định phê duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền: Các chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ phải trả, tránh gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Đồng thời, có các biện pháp, giải pháp tích cực thu hồi dứt điểm các khoản nợ phải thu nộp ngân sách thành phố.

Trường hợp quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt quyết toán, không thực hiện thu hồi được các khoản nợ phải thu, chủ đầu tư nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và xử lý đúng quy định pháp luật./.

H.C