Số tiền 276,75 tỷ đồng Hà Nội tạm ứng từ Quỹ Dự trữ tài chính thành phố sẽ chia cho 13 doanh nghiệp thực hiện dự trữ 7 nhóm mặt hàng thiết yếu. Cụ thể: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội được tạm ứng 111,75 tỷ đồng, Công ty TNHH Thực phẩm Hải Anh là 25 tỷ đồng, các công ty gồm Tổng Công ty Lương thực miền Bắc, Công ty CP Nhất Nam, Công ty TNHH MTV Lan Chi Busine, Công ty CP Sản xuất và Thương mại An Việt, Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Việt Hưng được tạm ứng 20 tỷ đồng/DN. Các Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội, Công ty CP Intimex được tạm ứng 10 tỷ đồng/DN, nhưng đơn vị còn lại được tạm ứng 5 tỷ đồng/DN.

Số tiền này sẽ hỗ trợ DN dự trữ hàng bình ổn giá từ tháng tháng 8/2014 - 4/2015 với mức lãi suất 0%.

Tuấn Linh