Hội nghị sẽ có sự tham gia của lãnh đạo một số cơ quan trung ương, thành phố, quận, huyện, thị xã, khách mời trong và ngoài nước.

Hội nghị nhằm mục đích cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh theo chỉ đạo của Chính phủ. Tăng cường, đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư; tuyên truyền, quảng bá về môi trường và cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội và định hướng xúc tiến đầu tư của Thành phố trong thời gian tới; giới thiệu hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố.

Hội nghị cũng sẽ cung cấp và giới thiệu công khai đến nhà đầu tư danh mục các dự án cụ thể, khả thi để thu hút đầu tư các lĩnh vực công nghiệp, bất động sản, thương mại dịch vụ và hạ tầng xã hội; thông tin cập nhật về các cơ chế, chính sách đầu tư thay đổi theo các quy định mới có liên quan.

Đồng thời, giải quyết những vướng mắc và đưa ra định hướng phù hợp với nhu cầu phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI của thành phố.../.

H.C