Theo đó, HHV dự kiến sẽ góp gần 109 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả, thời gian góp vốn trong năm 2023 và 2024. Đây là công ty con và là bên liên quan của các thành viên Hội đồng quản trị là ông Võ Thụy Linh và ông Trần Chủng.

Hạ tầng giao thông Đèo Cả đổ tiền rót vốn vào một loạt công ty con
Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) đổ tiền rót vốn vào một loạt công ty con. Ảnh: T.L
Lợi nhuận giảm, Sợi Thế Kỷ vẫn quyết góp vốn vào công ty con Rốt ráo "vào cuộc" triển khai dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

HHV cũng sẽ góp hơn 33,5 tỷ đồng vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. công ty này cũng là công ty con và liên quan đến ông Trần Chủng. Một công ty nữa HHV sẽ góp vốn là khoản đầu tư hơn 22,1 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT. Đây cũng là công ty con và liên quan đến ông Nguyễn Tấn Đông, thành viên Hội đồng quản trị.

Về tình hình tài chính của HHV, tính đến cuối năm 2022, công ty có vốn chủ sở hữu là 8.393 tỷ đồng; nợ phải trả là 27.250 tỷ đồng, lớn gấp khoảng hơn 3,2 lần so với vốn chủ sở hữu.

Về cơ cấu tài sản, công ty này có 1.184 tỷ đồng tài sản ngắn hạn. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là nhóm tài sản ngắn hạn có giá trị lớn nhất với 457 tỷ đồng.

Trong khi đó, hàng tồn kho là nhóm tài sản ngắn hạn có giá trị tăng nhanh nhất trong năm 2022, từ mức hơn 38 tỷ đồng vào đầu năm lên mức hơn 160 tỷ đồng vào cuối năm. Theo đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp đã tăng gấp hơn 4,2 lần trong năm 2022./.