hóa đơn

Cơ quan thuế tiếp nhận thủ tục mua hóa đơn qua thư điện tử để phòng chống dịch. Ảnh: NM.

Về thủ tục bán hóa đơn quyển do cơ quan thuế đặt in, theo hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hải Phòng, đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn của cơ quan thuế thực hiện scan nội dung hồ sơ và gửi vào địa chỉ hòm thư qlac_vpct.hph@gdt.gov.vn gồm: đơn đề nghị mua hóa đơn; cam kết địa chỉ kinh doanh (trường hợp mua hóa đơn lần đầu); giấy ủy quyền; giấy chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân, hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.

Sau khi scan các giấy tờ trên, người nộp thuế gửi qua email đến cơ quan thuế. Sau khi tiếp nhận hồ sơ qua email, cán bộ thuế được phân công hoàn thành thủ tục kiểm tra hồ sơ bán hóa đơn quyển đảm bảo đúng quy định; trực tiếp gọi điện thoại cho cán bộ giao dịch của doanh nghiệp đến đối chiếu hồ sơ gốc và ký hóa đơn bán ấn chỉ, nhận hóa đơn quyển tại cục thuế.

Đối với thủ tục cấp hóa đơn lẻ do cơ quan thuế đặt in, nếu tổ chức, doanh nghiệp thuộc diện được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ, theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, thực hiện scan nội dung hồ sơ và gửi vào địa chỉ hòm thư qlac_vpct.hph@gdt.gov.vn.

Thủ tục bao gồm: đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ; giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật; hợp đồng giữa bên A và bên B kèm theo các tài liệu liên quan; kê khai các khoản thuế phải nộp theo quy định; tờ khai.

Trường hợp đơn vị không có chữ ký số thì nộp trực tiếp cho cơ quan thuế 2 loại tờ khai này, nếu có chữ ký số thì gửi trực tiếp qua trang thuedientu.gdt.gov.vn; bản chụp giấy nộp tiền (nếu nộp trực tiếp). Trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế điện tử thì cơ quan thuế có trách nhiệm tra cứu, đối chiếu khớp với số liệu đã kê khai trên tờ khai.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ qua email, cán bộ thuế được phân công hoàn thành thủ tục kiểm tra hồ sơ cấp hóa đơn lẻ cho tổ chức không kinh doanh đảm bảo đúng quy định; trực tiếp gọi điện cho cán bộ giao dịch của tổ chức đến đối chiếu hồ sơ gốc và viết hóa đơn lẻ tại văn phòng cục thuế; đồng thời yêu cầu người mua, người bán ký đến trực tiếp trên hóa đơn.

Lưu ý: Các bước thực hiện thủ tục hành chính quy định ở trên áp dụng cho hồ sơ gửi đến cơ quan thuế đảm bảo đầy đủ, đúng quy định. Trường hợp hồ sơ không đúng quy định, cán bộ thuế có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp doanh nghiệp qua điện thoại để hoàn thiện và gửi bổ sung hồ sơ ngay trong ngày.

Về thủ tục cấp phát biên lai thu tiền phạt, đơn vị thực hiện scan nội dung hồ sơ và gửi vào địa chỉ hòm thư qlac_vpct.hph@gdt.gov.vn gồm: văn bản về việc đăng ký nhận biên lai thu tiền phạt; văn bản được giao nhiệm vụ thu; giấy ủy quyền; giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ qua hòm thư điện tử, cán bộ thuế hoàn thành thủ tục kiểm tra hồ sơ cấp biên lai thu tiền phạt đảm bảo đúng quy định; trực tiếp gọi điện thoại cho cán bộ giao dịch của doanh nghiệp đến đối chiếu hồ sơ gốc và ký phiếu nhận biên lai.

Về thủ tục bán biên lai thu tiền phí, lệ phí, đơn vị thực hiện scan nội dung hồ sơ và gửi vào địa chỉ hòm thư qlac_vpct.hph@gdt.gov.vn gồm: văn bản đề nghị mua biên lai phí, lệ phí; văn bản thể hiện đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí; giấy ủy quyền; giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ qua email, cán bộ thuế hoàn thành thủ tục kiểm tra hồ sơ bán biên lai thu phí, lệ phí đảm bảo đúng quy định, trực tiếp gọi điện thoại cho cán bộ giao dịch của doanh nghiệp đến đối chiếu hồ sơ gốc và ký hóa đơn, nhận biên lai thu phí, lệ phí./.

Nhật Minh