Hà Nội

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn trình bày tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: Diệu Hoa

>> Đồng ý chủ trương triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Chiều 22/9, tại kỳ họp thứ hai, HĐND TP. Hà Nội đã xem xét tờ trình đề nghị cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Theo tờ trình của UBND TP. Hà Nội do Giám đốc Sở KH&ĐT Đỗ Anh Tuấn trình bày, UBND trình HĐND thành phố 54 dự án đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của TP. Hà Nội. Cụ thể:

HĐND thành phố cho ý kiến thông qua chủ trương sử dụng vốn đầu tư công của TP. Hà Nội đầu tư 1 dự án nhóm A, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư dự kiến 3.249.157 triệu đồng.

UBND trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư 45 dự án (trong đó: 3 dự án nhóm A, 34 dự án nhóm B, 8 dự án nhóm C) được UBND TP. Hà Nội chỉ đạo, giao các đơn vị thực hiện lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025. Trong số 45 dự án, có 2 dự án sử dụng 100% vốn ngân sách cấp quận (Thanh Xuân và Hoàng Mai) và 1 dự án sử dụng 50% ngân sách quận (Nam Từ Liêm).

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 29.697 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố là hơn 24.645 tỷ đồng, ngân sách trung ương 4.400 tỷ đồng và ngân sách cấp quận là 652 tỷ đồng.

Chiều 22/9, HĐND TP. Hà Nội đã xem xét tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của TP. Hà Nội. Theo đó, UBND TP. Hà Nội đề xuất mở rộng thêm một số đối tượng bảo trợ xã hội khó khăn ngoài đối tượng do trung ương quy định. Dự kiến, kinh phí để thực hiện chính sách là 1.563,308 tỷ đồng/năm (tăng 366,899 tỷ đồng/năm, so với hiện hành).

Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Ngân sách cấp thành phố hơn 24.645 tỷ đồng, dự kiến sử dụng trong giai đoạn 2021 - 2025 là 19.720 tỷ đồng (chiếm khoảng 80% tổng mức đầu tư), đảm bảo không vượt khả năng cân đối ngân sách thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Các dự án này đã có trong danh mục dự kiến đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, đã được Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội báo cáo Thường Trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, tại báo cáo số 523-BC/BCSĐ ngày 13/7/2021.

Ngân sách trung ương hỗ trợ 4.400 tỷ đồng đã được cấp thẩm quyền thông báo vốn (tại văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 2/4/2021). Ngân sách cấp quận 652 tỷ đồng, dự kiến cân đối trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp quận. Trong quá trình lập, trình thẩm định chủ trương đầu tư các quận: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm đã có văn bản của cấp có thẩm quyền cam kết đảm bảo khả năng cân đối theo quy định.

Các dự án trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư là các dự án quan trọng thuộc đối tượng ưu tiên của các lĩnh vực, phù hợp với mục tiêu, định hướng đầu tư và các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trong giai đoạn 2021 - 2025...

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, các dự án trình HĐND TP. Hà Nội cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp này là những dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông xây dựng vành đai trọng điểm của thành phố và liên kết vùng, mở rộng quốc lộ, tỉnh lộ, một số tuyến đường quan trọng theo quy hoạch phục vụ nhu cầu kết nối vùng và phát triển các huyện phía Nam, phía Tây, phía Bắc của Thủ đô; lĩnh vực môi trường; lĩnh vực giáo dục; lĩnh vực y tế; lĩnh vực đê điều và thủy lợi đảm bảo an toàn phòng chống lũ, phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân; lĩnh vực xã hội; lĩnh vực văn hóa và du lịch. Đây là các dự án cần thiết được đầu tư.

Qua đối chiếu Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 do UBND TP. Hà Nội trình HĐND TP. Hà Nội tại kỳ họp này, 53 dự án có sử dụng ngân sách cấp thành phố đã được cân đối ngân sách thành phố để thực hiện, các dự án sử dụng ngân sách cấp huyện đã có ý kiến của chính quyền cấp huyện về đảm bảo khả năng nguồn vốn triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày 22/9, Văn phòng UBND TP. Hà Nội có công văn (số 10100/VP-KT) chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 .

Diệu Hoa