cá nướng

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện kê khai thuế chậm nhất ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Ảnh: NM.

>> Điều chỉnh mức thuế khoán nếu doanh thu thay đổi 50% trở lên

>> Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản, đại lý xổ số

>> Căn cứ tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Theo hướng dẫn của dự thảo, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quý, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tạm ngừng hoạt động, kinh doanh thì thông báo cho cơ quan thuế theo quy định và không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, nếu khai thuế theo tháng hoặc tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn quý nếu khai thuế theo quý.

Về thời hạn nộp thuế, theo dự thảo hướng dẫn, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Về hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai bao gồm: Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu.

Phụ lục bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai) theo mẫu số 01-2/BK-HĐKD.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng, thì không phải nộp phụ lục bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mẫu 01-2/BK-HĐKD.

Về nơi nộp hồ sơ khai thuế, nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là chi cục thuế quản lý trực tiếp nơi hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh./.

Nhật Minh