Tại công văn, KBNN yêu cầu giám đốc các KBNN cấp tỉnh, thành phố và Sở Giao dịch KBNN tổ chức, chỉ đạo Phòng Kiểm soát chi và KBNN cấp huyện trực thuộc tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tư công.

Hồ sơ kiểm soát chi đầu tư được kiểm duyệt chặt chẽ, đúng quy định tại Kho bạc Nhà nước
Đảm bảo hồ sơ kiểm soát chi đầu tư được kiểm duyệt chặt chẽ, đúng quy định tại Kho bạc Nhà nước. Ảnh TL

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị KBNN tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 7134/CT-KBNN ngày 13/12/2023 của Tổng Giám đốc KBNN về tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN, giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, đáp ứng nhu cầu chi trả ngân sách trong tháng cuối năm 2023 và năm 2024; Công văn số 442/KBNN-KSC ngày 23/1/2024 của KBNN về tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 và Công văn số 1660/KBNN-KSC ngày 1/4/2024 của KBNN về đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2024.

KBNN lưu ý các đơn vị KBNN trong quá trình thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư có vướng mắc cần kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền đề được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

KBNN lưu ý các đơn vị KBNN trực thuộc cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để tăng cường, đẩy mạnh thanh toán vốn đầu tư công qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, tổ chức vận hành và khai thác hiệu quả các chương trình DTKB-GD (Chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư đáp ứng yêu cầu về quản lý, kiểm soát chứng từ chi đầu tư qua KBNN) và chương trình DTKB-LAN (Chương trình tổng hợp báo cáo đầu tư công kho bạc), đảm bảo các hồ sơ kiểm soát chi đầu tư được kiểm duyệt chặt chẽ, đúng quy định và tổng hợp, báo cáo kịp thời, chính xác về số liệu giải ngân, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cấp có thẩm quyền.

KBNN lưu ý các đơn vị KBNN trong quá trình thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư có vướng mắc cần kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền đề được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.