Tính đến ngày 23/8/2013 có 341 hộ đã làm xong chuồng trại đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà, đạt 12,63% tổng số hộ còn để gia súc dưới gầm sàn trên toàn huyện, trong đó có 150 hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết 30a và 162 hộ được hỗ trợ theo Dự án IFAD (Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp) số tiền là 230 triệu, có 29 hộ được hỗ trợ từ dự án WASH; tổng số hộ còn để gia súc dưới sàn nhà còn phải tiếp tục thực hiện di rời là 2.358 hộ.

Kết quả trên đã góp phần làm giảm đáng kể số gia súc bị chết rét qua các năm:

TT

Năm

Số Trâu, bò chết rét (con)

Trâu (con)

Bò (con)

Tổng trâu + bò

Tỷ lệ chết %

1

2011

1.448

6.013

7.298

13.311

10,87

2

2012

83

5.997

7.507

13.504

0,61

3

2013

27

5.984

7.317

13.301

0,20

(Số liệu tổng đàn trâu, bò năm 2013 theo thống kê tổng đàn 01/4/2013)

Diệu Hoa