Hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên
Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định 144).

Nhiều cán bộ, đảng viên tỉnh Kiên Giang đồng thuận cho rằng Quy định 144 tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hướng đến mục tiêu hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên, để “tự soi,” “tự sửa,” không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bước đầu nghiên cứu, tìm hiểu Quy định 144, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang Tống Phước Trường cho rằng việc ban hành Quy định 144 là rất cần thiết, được xem là “một cẩm nang xây dựng Đảng về đạo đức.” Đạo đức là “gốc” của người cách mạng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đề cao vấn đề đạo đức. Xây dựng Đảng về đạo đức được xem là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là yêu cầu quan trọng, cấp thiết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ông Tống Phước Trường chia sẻ, hiện nay, tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, có nhiều cán bộ lãnh đạo, trong đó, có cán bộ lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật vì vi phạm nghiêm trọng quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về nêu gương, vi phạm pháp luật phải bị truy tố… Do đó, cần phải đặt ra yêu cầu cao hơn nữa về tinh thần tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong thời kỳ mới, Đảng cần phải có chuẩn mực đạo đức cách mạng mới, cần cụ thể về chuẩn mực đạo đức cách mạng để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, Quy định 144 ra đời kịp thời, phù hợp với giai đoạn mới.

Thực hiện Quy định 144, Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có công văn đề nghị thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc cấp mình triển khai, quán triệt Quy định 144 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và “nằm lòng” trong thực hiện nhiệm vụ, công tác.

Nghiên cứu về Quy định 144, Tiến sỹ Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, chia sẻ Quy định 144 ra đời hướng đến mục tiêu hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi,” “tự sửa,” không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng thời là căn cứ quan trọng để chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định số 144).

Quy định 144 đóng góp nhiều nội dung quan trọng cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và xây dựng đạo đức công vụ.

Có thể nói đây là Văn kiện quan trọng thể hiện tư duy đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng đề ra trong giai đoạn mới; là sự kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.

Quy định 144 thể hiện 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Tiến sỹ Chu Văn Hưởng cho biết: “Tôi tâm đắc nhất là Điều 5 - Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Thực tế chứng minh sự thành công của Đảng và lòng tin của nhân dân vào Đảng phụ thuộc chủ yếu vào hai yếu tố: Khả năng đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn và sự tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên."

"Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống, không sa vào chủ nghĩa cá nhân, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, không bị chi phối bởi “lợi ích nhóm,” không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để “trục lợi”; gương mẫu trong việc “nói đi đôi với làm”; phong cách làm việc dân chủ, sâu sát cơ sở, thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp, đối thoại với nhân dân và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, luôn lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Nêu cao trách nhiệm tiên phong của đảng viên trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…,” Tiến sỹ Chu Văn Hưởng nêu.

Về các điều trong Quy định 144, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận (Kiên Giang) Võ Thanh Xuân “tâm đắc” Điều 3 “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.”

Ông Võ Thanh Xuân phân tích đã là người cán bộ phải ra sức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn uy tín của Đảng; phải có lòng tự trọng, quý danh dự, luôn giữ gìn phẩm giá của người cán bộ, đảng viên, vì Đảng, vì dân làm việc và rèn luyện để cống hiến. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng cho mình “Văn hóa liêm chính.”

Từ đó, sẽ có những cán bộ có năng lực, đạo đức, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân và đất nước.

Đảng ta tiếp tục đề cập đến “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,” bằng những quy định cụ thể về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với bản thân, gia đình và tổ chức đảng.

Đây là phẩm chất cốt lõi của cán bộ, đảng viên, là phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng, thể hiện phẩm chất và năng lực trong bảo đảm thực thi, hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Khi cán bộ, đảng viên ghi nhớ và thực hành sâu sắc “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” sẽ góp phần quan trọng xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Theo Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, để thực hiện tốt Quy định 144, tổ chức đảng các cấp phải tăng cường quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; tập trung cụ thể hóa các nội dung và xác định rõ những chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; chọn tổ chức đảng làm điểm chỉ đạo thực hiện Quy định.

Tiếp đến, cấp ủy, tổ chức đảng được chọn làm điểm cần chủ động, tích cực trong xây dựng kế hoạch, xác định nội dung điểm và triển khai thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình.

Cấp ủy, tổ chức đảng chấp hành nghiêm các nguyên tắc, tổ chức và sinh hoạt Đảng; tập trung xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt công tác đảng viên.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý chính xác, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, để mỗi cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu, là người “công bộc” của nhân dân./.