Cụ thể, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh giải quyết 5 hồ sơ hoàn thuế cho 4 DN, với tổng số thuế đã hoàn là 16,5 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Tĩnh thực hiện hoàn thuế cho Công ty Fomosa Hà Tĩnh (kể từ tháng 5/2014 đến tháng 9/2014) là 2.259,57 tỷ đồng (trong đó, tháng 5 số tiền hoàn thuế là 483,8 tỷ đồng, tháng 6 là 540,6 tỷ đồng, tháng 7 là 438,4 tỷ đồng, tháng 8 là 726,1 tỷ đồng và tháng 9 là 71,6 tỷ đồng đối với thuế Tài nguyên và Phí bảo vệ môi trường cho hoạt động hút cát).

Cục Thuế Đồng Nai giải quyết cho 65 DN bị thiệt hại, với số tiền thuế là 519,4 tỷ đồng.

Cục Thuế Bình Dương giải quyết hoàn thuế đối với 170 DN, với số thuế đã giải quyết hoàn là 688 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan Thuế nơi có DN bị thiệt hại phải tạo mọi điều kiện giải quyết hoàn thuế nhanh cho các DN bị một số đối tượng quá khích gây ra vào tháng 5 vừa qua nhằm giúp các DN phục hồi và ổn định sản xuất, kinh doanh.

Theo VGP