Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai bị phạt 125 triệu đồng, do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông (trong năm 2021, công ty có khoản giao dịch cho vay với bên liên quan là cổ đông cá nhân).

Hoàng Anh Gia Lai bị phạt do vi phạm công bố thông tin
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cũng bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Báo cáo tài chính năm 2021 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán) và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0201/21/NQHĐQT-HAGL ngày 02/01/2021 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa công ty với các bên liên quan, nhóm công ty liên quan trong năm 2021).

Ngoài ra, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai còn bị phạt 60 triệu đồng, do báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của công ty chưa trình bày đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2021)./.