Công văn số 4719 cho biết, xét đề nghị cúa Bộ Tài chính tại Công văn số 8163/BTC-TCHQ ngày 19/6/2014 về việc thực hiện Đề án “Đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011 - 2020”, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý với đề nghị cùa Bộ Tài chính. Một tàu tuần tra của lực lượng Hải quan Việt Nam. Ảnh: ST Được biết, Đề án “Đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011 - 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm trang bị hệ thống tàu thuyền của ngành Hải quan có tính năng kỹ thuật hiện đại, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao và tham gia phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng khác. Theo đó, khái toán kinh phí thực hiện Đề án khoảng 2.605 tỷ đồng, gồm: kinh phí từ ngân sách nhà nước, kinh phí từ thanh lý tàu thuyền và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiến hành đầu tư trang bị mới đội tàu thuyền: tàu tuần tra kiểm soát, ca nô, tàu cấp dầu theo hướng ưu tiên lựa chọn tàu thuyền sản xuất, đóng mới trong nước; nâng cấp, sửa chữa tàu thuyền đang quản lý đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và duy trì hoạt động theo kế hoạch./.

D.T