Theo đó, có 5 địa phương bao gồm: Cao Bằng, Bình Định, Nghệ An, Quảng Trị và Quảng Bình.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại văn bản số 677/2012/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012- 2015, 5 địa phương trên được Nhà nước hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách.

Trước đó, Bộ Tài chính đã tạm ứng một phần kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách. Nay tạm ứng thêm số kinh phí còn thiếu (kinh phí thực hiện năm 2014) cho các tỉnh, cụ thể như sau: tỉnh Cao Bằng 59,364 tỷ đồng, Bình Định 41,685 tỷ đồng, Quảng Trị 19,309 tỷ đồng và Quảng Bình: 3,11 tỷ đồng, riêng Nghệ An 233,46 tỷ đồng (kinh phí thực hiện năm 2013, 2014)./.

Thảo Miên