Đối với hàng hóa xuất khẩu ra, vào khu vực cảng

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, người khai hải quan làm thủ tục thông quan cho lô hàng, trên Hệ thống ecustoms ghi nhận danh sách tờ khai hải quan, danh sách container (hàng hóa chuyên chở bằng container) hoặc danh sách lượng hàng (hàng lỏng, hàng rời) của lô hàng được thông quan và trực tiếp thực hiện thanh khoản với cơ quan hải quan.

Sau khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, nếu kết quả phù hợp thì ký tên, đóng dấu công chức, xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát hải quan, trên tờ khai hải quan. Trường hợp chi cục hải quan đã có Quy chế phối hợp với DN kinh doanh cảng và sử dụng phần mềm công nghệ thông tin quản lý hàng hóa XNK ra vào cảng thì sử dụng phần mềm này để thông báo cho DN kinh doanh cảng số hiệu container, số lượng container được phép xếp lên tàu để xuất khẩu.

Trường hợp chi cục hải quan chưa có Quy chế phối hợp với DN kinh doanh cảng, hoặc đã có quy chế nhưng không sử dụng phần mềm quản lý hàng hóa XNK ra vào cảng, công chức hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận trên danh sách container dự kiến xếp lên tàu, chuyển cho DN kinh doanh cảng để xếp hàng lên tàu.

Đối với hàng hóa nhập khẩu ra, vào cảng

Người khai làm thủ tục hải quan cho lô hàng, trên Hệ thống ecustoms ghi nhận danh sách tờ khai hải quan, danh sách container của lô hàng được thông quan; được giải phóng hàng; được đưa về bảo quản; được đưa về địa điểm kiểm tra ngoài cửa khẩu; vận chuyển chịu sự giám sát hải quan; lô hàng nhập khẩu được miễn thuế, không chịu thuế hoặc có số tiền thuế phải nộp bằng không hoặc được ân hạn thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và do chi cục hải quan cảng biển thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của chi cục hải quan khác.

Trường hợp lô hàng thuộc 01 tờ khai hải quan nhưng được đưa ra cảng nhiều lần: Mỗi khi container thuộc tờ khai hải quan được thanh khoản, Đội giám sát thực hiện kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra, ghi xác nhận trên tờ khai số hiệu container, số lượng container, ngày giờ xác nhận lên tờ khai hải quan; đóng dấu xác nhận lên tờ khai hải quan.

Khi container cuối cùng thuộc tờ khai hải quan được thanh khoản, công chức văn phòng đội giám sát ký tên, đóng dấu công chức, xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát hải quan trên tờ khai hải quan…/.

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2015, tại các chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển thuộc: Cục Hải quan TP Hải Phòng, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Có hiệu lực từ ngày 15/01/2015 đối với các đơn vị thuộc Cục Hải quan TP Đà Nẵng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Thảo Miên