Các đơn vị hải quan địa phương có nhóm hỗ trợ riêng dành cho các DN tham gia Chương trình thí điểm tự nguyên tuân thủ pháp luật.
Cán bộ hải quan hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục. Ảnh: Văn Tá.

Theo Tổng cục Hải quan, vừa qua, đơn vị có nhận được phản ánh của một số cục hải quan địa phương và doanh nghiệp về việc không khai được tờ khai hải quan tái xuất, tái nhập.

Điều này xuất phát từ việc một số mặt hàng có sự thay đổi mã số hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính so với mã số hàng hóa đã khai trên tờ khai tạm xuất, tạm nhập đã được thông quan trước ngày 30/12/2022.

Để tháo gỡ vướng mắc, Tổng cục Hải quan hướng dẫn: chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai tái xuất, hoặc tái nhập căn cứ quy định tại điểm g khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 25/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn người khai hải quan khai tờ khai hải quan giấy nếu mã HS trên tờ khai tạm nhập hoặc tạm xuất đã hoàn thành thủ tục hải quan thuộc Danh mục mã HS không còn tồn tại trong Thông tư số 31/2022/TT- BTC.

Bên cạnh đó Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn các đơn vị hải quan tiếp nhận tờ khai giấy tái xuất hoặc tái nhập và sau khi hoàn thành thủ tục hải quan tái xuất hoặc tái nhập./.