Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về đối tượng cập nhật kiến thức, cách tính giờ cập nhật kiến thức, về trường hợp chưa đủ giờ cập nhật kiến thức, điều kiện chuyển tiếp đối với các kiểm toán viên.

Cụ thể, tại điều 3, sửa đổi, bổ sung về đối tượng cập nhật kiến thức. Theo đó, "đối tượng cập nhật kiến thức là kiểm toán viên hành nghề, kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán; trừ trường hợp đăng ký hành nghề kiểm toán lần đầu trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ kiểm toán viên đến ngày 31/12 của năm sau năm được cấp chứng chỉ kiểm toán viên”.

Tại điều 5, sửa đổi, bổ sung quy định: “Kiểm toán viên không hành nghề kiểm toán trong thời gian từ 24 tháng liên tục trở lên tính đến thời điểm đăng ký phải có tối thiểu 80 giờ cập nhật kiến thức trong năm trước liền kề năm đăng ký hành nghề kiểm toán, trong đó có tối thiểu 40 giờ cập nhật kiến thức về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam và 08 giờ cập nhật kiến thức về đạo đức nghề nghiệp.”

Điều 11, sửa đổi, bổ sung quy định “kiểm toán viên tham gia các buổi thảo luận, rà soát, cho ý kiến về nội dung các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam được tính theo tỷ lệ 1 giờ tham gia bằng 1 giờ cập nhật về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam. Thời lượng được tính giờ cập nhật kiến thức không quá 4 giờ/buổi họp và không quá 8 giờ/ngày họp.”

Về trường hợp chưa đủ giờ cập nhật kiến thức vì những lý do đặc biệt (thai sản, ốm đau kéo dài trên 2 tháng; hoặc ốm đau đột xuất vào đúng thời gian tổ chức lớp học cập nhật kiến thức cuối cùng đã đăng ký trong năm về nội dung có số giờ cập nhật kiến thức bị thiếu), Thông tư quy định kiểm toán viên sẽ được hoãn giờ cập nhật kiến thức trong năm nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau: Đã cập nhật kiến thức ít nhất 20 giờ; có đơn xin hoãn giờ cập nhật kiến thức gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/8 hàng năm; có tài liệu chứng minh cho những lý do nêu trên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/6/2015./.

Phương Quyên