Việc ban hành văn bản này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa quá cảnh, căn cứ quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất: về nguyên tắc, việc vận chuyển các lô quá cảnh từ cửa khẩu nhập đến địa điểm chia tách, đóng ghép chung container, lưu kho, lưu bãi tại cảng biển quốc tế và CFS nằm trong ICD và từ các điểm này đến cửa khẩu xuất phải theo các tuyến đường vận chuyển quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2014 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp tuyến đường vận chuyển hàng quá cảnh đến các địa điểm chia tách, đóng ghép chung container, lưu kho, lưu bãi không hoàn toàn trùng với tuyến đường đã được công bố thì hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế đầu tiên, nơi lô hàng quá cảnh thực hiện thủ tục hải quan nhập cảnh các đoạn đường từ tuyến đường vận chuyển đến địa điểm chia tách, đóng ghép chung container, lưu kho, lưu bãi để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan./.


N.P