Đại hội ASOSAI lần thứ 15
Đại hội ASOSAI lần thứ 15
Đại hội ASOSAI lần thứ 15

TTXVN