Hỗ trợ phí điện, nước, thuế, viễn thông, ngân hàng cho người dân trong mùa dịch COVID-19
Hỗ trợ phí điện, nước, thuế, viễn thông, ngân hàng cho người dân trong mùa dịch COVID-19
Hỗ trợ phí điện, nước, thuế, viễn thông, ngân hàng cho người dân trong mùa dịch COVID-19

TTXVN