Infographic: Kho bạc Nhà nước huy động được 284.006 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu chính phủ