chính quyền đô thị
chính quyền đô thị2
chính quyền đô thị3

Ngày 29/3/2021, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành nghị quyết của Quốc hội, trong đó có nhiều quy định mới, phân định rõ cách quản lý của chính quyền đô thị khác với chính quyền ở khu vực nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với đặc thù đô thị...

Theo Hanoimoi.com.vn