Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang
Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang

TTXVN