Nhiều hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19 có thể bị xem xét xử lý hình sự
Nhiều hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19 có thể bị xem xét xử lý hình sự
Nhiều hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19 có thể bị xem xét xử lý hình sự

TTXVN