Tiêu chí mới xác định doanh nghiệp công nghệ cao
Tiêu chí mới xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Theo Quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm a và b, khoản 1, Điều 18 của Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 75 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và khoản 3, Điều 76 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, đồng thời đáp ứng các tiêu chí sau: doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm của doanh nghiệp./.

Vietnamplus.vn