Inforgraphics: Ngành Thuế kiến nghị xử lý 1.213 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra