Inforgraphics: Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tăng 38,6% trong 2 tháng đầu năm