Inforgraphics: 102 quốc gia đang đầu tư vào Việt Nam với số vốn đạt gần 20,21 tỷ USD