ảnh KBNN

KBNN từ chối thanh toán vốn đầu tư 45 tỷ đồng do không có trong hợp đồng hoặc chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu. Ảnh: Hạnh Thảo

Kho bạc nhà nước (KBNN) cho biết, trong 4 tháng đầu năm, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt hơn 180.000 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN. Thông qua công tác kiểm soát chi, các đơn vị KBNN đã phát hiện 10.224 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là hơn 22 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 4, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 55.000 tỷ đồng chi thường xuyên, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 3.200 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 5 tỷ đồng..

Về tình hình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 30/4 chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 giải ngân qua hệ thống KBNN ước khoảng hơn 65.000 tỷ đồng, trong đó vốn XDCB giải ngân là hơn 39.000 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là hơn 18.000 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân là gần 8.000 tỷ đồng.

Trong huy động vốn cho NSNN và đầu tư phát triển, trong 4 tháng qua, KBNN đã huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số hơn 97.000 tỷ đồng, đạt 46,5% so với kế hoạch. Riêng tháng 4/2014, huy động TPCP ước đạt hơn 8.400 tỷ đồng./.

Vân Hà