biên chế

Đề xuất kéo dài chính sách tinh giản biên chế nhằm phù hợp các quy định pháp luật mới ban hành. Ảnh: TL.

Theo quy định tại dự thảo thông tư: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/ 7/2019, áp dụng từ năm ngân sách 2019 cho đến khi các chế độ chính sách tinh giản biên chế quy định tại các Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ hết thời hạn thực hiện.

Được biết, ngày 10/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Đối với nội dung sửa đổi về đối tượng tinh giản biên chế, điều chỉnh độ tuổi đối với các đối tượng tinh giản biên chế tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ có liên quan đến nội dung quy định tại Điều 1, Điều 3, Điều 4 Thông tư số 31/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính, chỉ quy định theo hướng dẫn chiếu quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, Khoản 3, Điều 6 Thông tư số 31/2019/TT-BTC đã quy định: “Khi các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế”.

Do vậy, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2019/TT-BTC theo quy trình rút gọn, trong đó chỉ sửa đổi Khoản 1 Điều 6 về thời hạn thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến hết ngày 31/12/2030 cho phù hợp với quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP; không sửa đổi, bổ sung nội dung quy định tại Thông tư số 31/2019/TT-BTC./.

Minh Anh