Kết quả đấu giá biển số xe ngày 4/10:
Biển số 30K 444.44 trúng đấu giá 1,62 tỷ đồng tại phiên đấu giá buổi sáng 4/10.

Kết quả phiên đấu giá buổi sáng

Khung giờ từ 8h đến 9h: Biển số 30K - 519.81 giá trúng đấu giá 45 triệu đồng; biển số 20A - 693.93 giá trúng đấu giá 45 triệu đồng; biển số 20A - 682.82 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 36A - 982.82 giá trúng đấu giá 60 triệu đồng; biển số 30K - 581.58 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 600.01 giá trúng đấu giá 0 đồng; biển số 62A - 380.80 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 882.82 giá trúng đấu giá 130 triệu đồng; biển số 30K - 617.27 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 620.11 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 515.51 giá trúng đấu giá 55 triệu đồng; biển số 51K - 928.29 giá trúng đấu giá 50 triệu đồng; biển số 17A - 389.38 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 66A - 233.45 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 868.81 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 88A - 634.56 giá trúng đấu giá 60 triệu đồng; biển số 30K - 527.29 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 888.01 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 72A - 721.72 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 595.28 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 892.58 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 885.77 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 98A - 666.91 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 884.77 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 955.59 giá trúng đấu giá 70 triệu đồng; biển số 30K - 586.22 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 518.19 giá trúng đấu giá 50 triệu đồng; biển số 30K - 585.59 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 515.58 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 836.63 giá trúng đấu giá 75 triệu đồng; biển số 30K - 599.29 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 921.21 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 620.28 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 61K - 282.82 giá trúng đấu giá 50 triệu đồng; biển số 30K - 444.44 giá trúng đấu giá 1,62 tỷ đồng; biển số 61K - 287.87 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 568.18 giá trúng đấu giá 60 triệu đồng; biển số 30K - 561.16 giá trúng đấu giá 60 triệu đồng; biển số 30K 536.38 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 533.35 giá trúng đấu giá 45 triệu đồng; biển số 30K - 555.18 giá trúng đấu giá 45 triệu đồng; biển số 30K - 555.61 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 98A - 666.26 giá trúng đấu giá 50 triệu đồng; biển số 98A - 666.92 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 925.67 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 568.28 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 75A - 333.23 giá trúng đấu giá 45 triệu đồng; biển số 30K - 567.84 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 597.97 giá trúng đấu giá 285 triệu đồng; biển số 24A - 252.55 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 43A - 799.72 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 98A - 666.93 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 979.22 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 15K - 182.96 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 519.97 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 64A - 164.64 giá trúng đấu giá 135 triệu đồng; biển số 38A - 556.65 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 616.61 giá trúng đấu giá 75 triệu đồng; biển số 15K - 191.80 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 866.68 giá trúng đấu giá 885 triệu đồng; biển số 51K - 882.55 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 616.26 giá trúng đấu giá 85 triệu đồng; biển số 30K - 565.85 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 515.16 giá trúng đấu giá 80 triệu đồng; biển số 30K - 565.85 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 515.16 giá trúng đấu giá 80 triệu đồng; biển số 51K - 930.30 giá trúng đấu giá 50 triệu đồng; biển số 64A - 164.64 giá trúng đấu giá 135 triệu đồng; biển số 38A - 556.65 giá trúng đấu giá 140 triệu đồng; biển số 30K - 616.61 giá trúng đấu giá 75 triệu đồng; biển số 15K - 191.80 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 866.68 giá trúng đấu giá 885 triệu đồng; biển số 51K - 882.55 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 616.26 giá trúng đấu giá 85 triệu đồng; biển số 30K - 565.85 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 515.16 giá trúng đấu giá 80 triệu đồng; biển số 51K - 930.30 giá trúng đấu giá 50 triệu đồng.

Khung giờ từ 9h15 đến 10h15: Biển số 93A - 423.45 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 519.92 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 569.56 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 15K - 191.91 giá trúng đấu giá 55 triệu đồng; biển số 30K - 599.98 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 585.26 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 936.38 giá trúng đấu giá 65 triệu đồng; biển số 18A - 388.28 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 49A - 603.09 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 979.26 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 863.63 giá trúng đấu giá 95 triệu đồng; biển số 18A - 386.83 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 585.82 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 588.55 giá trúng đấu giá 155 triệu đồng; biển số 98A - 666.94 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 20A - 691.19 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 595.25 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 584.94 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 885.85 giá trúng đấu giá 55 triệu đồng; biển số 51K - 880.07 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 24A - 252.52 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 61K - 291.91 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 886.87 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 60K - 368.98 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 610.16 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 99A - 682.58 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 616.76 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 512.01 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 587.87 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 99A - 668.18 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 75A - 335.59 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 36A - 991.91 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 519.83 giá trúng đấu giá 65 triệu đồng; biển số 30K - 516.18 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 17A - 388.83 giá trúng đấu giá 55 triệu đồng; biển số 30K - 582.83 giá trúng đấu giá 45 triệu đồng; biển số 47A - 616.29 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 66A - 233.83 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 611.83 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 568.38 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 598.59 giá trúng đấu giá 65 triệu đồng; biển số 36A - 972.19 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 512.36 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 525.26 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 568.56 giá trúng đấu giá 60 triệu đồng; biển số 51K - 855.56 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 888.78 giá trúng đấu giá 110 triệu đồng; biển số 17A - 388.92 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 36A - 968.80 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 14A - 828.82 giá trúng đấu giá 55 triệu đồng; biển số 98A - 666.36 giá trúng đấu giá 70 triệu đồng; biển số 98A - 666.38 giá trúng đấu giá 45 triệu đồng; biển số 15K - 196.98 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 591.95 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 60K - 383.83 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 909.80 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 923.45 giá trúng đấu giá 60 triệu đồng; biển số 51K - 925.19 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 519.85 giá trúng đấu giá 60 triệu đồng; biển số 51K - 868.19 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 520.01 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 875.34 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 14A - 834.56 giá trúng đấu giá 55 triệu đồng; biển số 30K - 555.29 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 36A - 986.36 giá trúng đấu giá 80 triệu đồng; biển số 14A - 811.18 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 92A – 363.63 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng.

Khung giờ từ 10h30 đến 11h30: Biển số 99A – 656.96 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 619.80 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 612.38 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 551.23 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 558.98 giá trúng đấu giá 160 triệu đồng; biển số 36A - 991.97 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 838.55 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 38A - 556.67 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 601.02 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 569.19 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 34D - 027.12 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 616.96 giá trúng đấu giá 70 triệu đồng; biển số 51K - 951.95 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 880.18 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 36A - 969.95 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 99A - 666.98 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 512.35 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 456.78 giá trúng đấu giá 1,015 tỷ đồng; biển số 30K - 562.26 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 563.56 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 879.19 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 888.56 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 878.87 giá trúng đấu giá 60 triệu đồng; biển số 51K - 922.05 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 931.93 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 36A - 963.63 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 77A - 288.09 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 72A - 722.72 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 565.58 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 913.85 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 15K - 156.16 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 558.55 giá trúng đấu giá 765 triệu đồng; biển số 99A - 663.83 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 523.45 giá trúng đấu giá 80 triệu đồng; biển số 30K - 567.85 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 566.18 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 35A - 363.36 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 939.98 giá trúng đấu giá 50 triệu đồng; biển số 30K - 619.91 giá trúng đấu giá 185 triệu đồng; biển số 51K - 863.36 giá trúng đấu giá 45 triệu đồng; biển số 30K - 567.98 giá trúng đấu giá 110 triệu đồng; biển số 99A - 665.65 giá trúng đấu giá 65 triệu đồng; biển số 79A - 479.97 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 15K - 159.80 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 556.67 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 20A - 688.83 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 618.28 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 34A - 712.82 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 75A - 323.45 giá trúng đấu giá 55 triệu đồng; biển số 30K - 536.55 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 615.85 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 37K - 226.82 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 856.58 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 99A - 662.58 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 519.93 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 73A - 319.80 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 73A - 318.81 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 18A - 383.59 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 888.97 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 858.85 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 538.96 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 602.95 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 862.82 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 882.77 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 904.05 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng.

Kết quả phiên đấu giá buổi chiều

Khung giờ từ 13h30 – 14h30: Biển số 83A - 162.62 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 43A - 787.87 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 49A - 608.18 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 552.33 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 14A - 808.80 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 835.85 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 522.25 giá trúng đấu giá 55 triệu đồng; biển số 51K - 839.38 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 889.19 giá trúng đấu giá 80 triệu đồng; biển số 66A - 234.55 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 14A - 819.91 giá trúng đấu giá 60 triệu đồng; biển số 34A - 714.56 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 15K - 188.81 giá trúng đấu giá 85 triệu đồng; biển số 51K - 909.19 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 611.28 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 77A - 288.28 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 20A - 686.98 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 14A - 819.82 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 596.96 giá trúng đấu giá 165 triệu đồng; biển số 18A - 379.55 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 18A - 388.83 giá trúng đấu giá 45 triệu đồng; biển số 18A - 383.83 giá trúng đấu giá 95 triệu đồng; biển số 17A - 393.96 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 15K - 156.98 giá trúng đấu giá 50 triệu đồng; biển số 15K - 156.58 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 37K - 216.18 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 568.65 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 887.87 giá trúng đấu giá 75 triệu đồng; biển số 51K - 868.63 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 98A - 668.85 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 99A - 666.18 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 558.36 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 15K - 172.82 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 836.38 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 888.59 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 513.19 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 588.95 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 36A - 999.85 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 618.19 giá trúng đấu giá 80 triệu đồng; biển số 30K - 543.21 giá trúng đấu giá 45 triệu đồng; biển số 51K - 851.15 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 14C - 383.83 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 47A - 623.32 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 922.92 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 14A - 816.18 giá trúng đấu giá 80 triệu đồng; biển số 14A - 828.28 giá trúng đấu giá 330 triệu đồng; biển số 65A - 393.95 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 15K - 165.65 giá trúng đấu giá 50 triệu đồng; biển số 30K - 510.16 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 880.80 giá trúng đấu giá 90 triệu đồng; biển số 51K - 939.56 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 856.78 giá trúng đấu giá 235 triệu đồng; biển số 38A - 556.36 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 37K - 228.22 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 581.83 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 934.56 giá trúng đấu giá 90 triệu đồng; biển số 30K - 619.77 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 595.98 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 585.56 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 92A - 366.63 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 618.16 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 86A - 268.98 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 35A - 363.63 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 557.58 giá trúng đấu giá 60 triệu đồng; biển số 85A - 119.20 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 610.81 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng.

Khung giờ từ 15h-16h: Biển số 81A - 373.73 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 77A - 290.29 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 73A - 316.18 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 73A - 314.56 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 62A - 376.77 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 61K - 271.72 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 868.18 giá trúng đấu giá 90 triệu đồng; biển số 90A - 229.89 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 90A - 222.89 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 90A - 225.89 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 15K - 186.39 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 558.38 giá trúng đấu giá 130 triệu đồng; biển số 99A - 666.75 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 99A - 679.98 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 98A - 666.98 giá trúng đấu giá 65 triệu đồng; biển số 98A - 666.58 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 94A - 095.95 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 933.93 giá trúng đấu giá 120 triệu đồng; biển số 51K - 855.85 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 881.48 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 892.92 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 979.77 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 882.58 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 956.78 giá trúng đấu giá 120 triệu đồng; biển số 51K - 951.59 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 979.19 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 51K - 895.98 giá trúng đấu giá 60 triệu đồng; biển số 47A – 617.71 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 43A - 783.83 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 38A - 556.58 giá trúng đấu giá 50 triệu đồng; biển số 37K - 245.67 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 37K - 222.62 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 37K - 225.26 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 36A - 999.38 giá trúng đấu giá 85 triệu đồng; biển số 30K – 590.90 giá trúng đấu giá 45 triệu đồng; biển số 30K - 611.65 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 568.19 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 588.81 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 589.58 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 516.78 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 576.29 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 591.91 giá trúng đấu giá 80 triệu đồng; biển số 30K - 582.85 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 616.22 giá trúng đấu giá 65 triệu đồng; biển số 30K - 555.36 giá trúng đấu giá 75 triệu đồng; biển số 30K - 566.59 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 592.95 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 525.85 giá trúng đấu giá 55 triệu đồng; biển số 30K - 593.93 giá trúng đấu giá 55 triệu đồng; biển số 30K - 566.38 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 595.81 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 521.61 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 555.28 giá trúng đấu giá 70 triệu đồng; biển số 30K - 568.07 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 584.85 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 591.19 giá trúng đấu giá 75 triệu đồng; biển số 36A - 989.93 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 36A - 999.18 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 34A - 719.97 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 34A - 719.82 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 543.98 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 575.85 giá trúng đấu giá 85 triệu đồng; biển số 30K - 555.35 giá trúng đấu giá 185 triệu đồng; biển số 30K - 568.16 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 588.82 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 567.87 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 588.33 giá trúng đấu giá 75 triệu đồng; biển số 30K - 515.56 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 30K - 606.26 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng; biển số 28A - 205.81 giá trúng đấu giá 40 triệu đồng.

Tính đến hết ngày 4/10, hơn 800 biển số đã được đưa lên sàn. Trong đó, nhiều biển không có người mua đấu giá (0 đồng). Từ ngày 5 đến ngày 20/10, sẽ có 1.000 biển số xe ô tô được đấu giá.

Theo quy định, với mỗi một biển số, người tham gia đấu giá sẽ phải nộp 40 triệu đồng tiền đặt trước và 100.000 đồng tiền hồ sơ tham gia đấu giá./.