KBNN bắc kan

Giao dịch tại KBNN Bắc Kạn. Ảnh: Hạnh Thảo

Báo cáo từ KBNN Bắc Kạn cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra theo tháng, quý, năm phù hợp với tình hình thực tế tại từng đơn vị kho bạc trực thuộc; tổ chức thực hiện kiểm tra theo các lĩnh vực công tác như: kho quỹ 3 lượt/9 đơn vị; kiểm soát chi 5 lượt/9 đơn vị; quản lý quỹ ngân sách 5 lượt/9 đơn vị; an toàn thông tin 7/9 lượt đơn vị.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, KBNN Bắc Kạn đã có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh chung trong toàn tỉnh cũng như từng đơn vị rút kinh nghiệm để sớm có biện pháp bổ sung, xử lý dứt điểm các tồn tại, sai sót tại cơ sở.

Trong năm 2016, công tác thanh tra chuyên ngành kho bạc được thực hiện tại tất cả các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống. Cùng với đó, KBNN Bắc Kạn đã triển khai thực hiện thanh tra được 4 lượt tại 4 đơn vị, đạt 100% kế hoạch.

Ông Tạ Quốc Bảo- Giám đốc KBNN Bắc Kạn cho biết, qua thanh tra chuyên ngành cho thấy, các đơn vị sử dụng ngân sách nhìn chung thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí dự toán ngân sách cơ bản đảm bảo đúng theo chế độ quy định.

Các đơn vị sử dụng ngân sách đã tổ chức thực hiện các khoản chi có trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, các khoản chi đều có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định.

Tuy nhiên theo ông Bảo, qua thanh tra chuyên ngành cũng đã phát hiện những tồn tại theo quy định tại Thông tư 161/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

KBNN Bắc Kạn đã có kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý sai phạm cũng như những tiềm ẩn rủi ro, kiểm điểm và rút kinh nghiệm nhằm bổ sung và khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong công tác quản lý, điều hành.../.

Vân Hà