Kho bạc Nhà nước thu ngân sách kịp thời, chi ngân sách hiệu quả
Kho bạc giải quyết nhanh gọn các thủ tục thanh toán, góp phần không nhỏ đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công.

Thu hiệu quả, chi an toàn

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho thấy, từ đầu năm đến nay, các đơn vị KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp. Đồng thời, cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Đặc biệt, để tạo thuận lợi hơn nữa cho các đối tượng nộp ngân sách, KBNN đã triển khai nhiều giải pháp mở rộng phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) và thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) với các ngân hàng thương mại (NHTM).

Cụ thể, KBNN đã phối hợp với các NHTM để hoàn thiện, sửa đổi các thỏa thuận khung về phối hợp thu NSNN và TTSPĐT; tiếp tục triển khai mở rộng phối hợp thu NSNN với các NHTM đủ điều kiện thực hiện phối hợp thu và có nhu cầu theo lộ trình đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Đến hết Quý III/2023, KBNN đã triển khai ký thỏa thuận khung với 21 NHTM, tổ chức kết nối thanh toán song phương điện tử với 16 NHTM và đang tiếp tục phối hợp với các NHTM còn lại để triển khai thực hiện.

Tính đến hết ngày 30/9/2023, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 1.185.517 tỷ đồng, bằng 73,21% so với dự toán năm 2023.

Về công tác kiểm soát chi NSNN, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Cung cấp số liệu giải ngân hàng ngày cho Bộ Tài chính, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương phục vụ kịp thời công tác quản lý điều hành NSNN. Đồng thời, toàn hệ thống đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên NSNN và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Để công tác kiểm soát chi đạt hiệu quả cao, KBNN đã tăng cường kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất và giám sát từ xa đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, không gây phiền hà, sách nhiễu cho khách hàng giao dịch. Kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận thành phần hồ sơ kiểm soát chi NSNN, đảm bảo việc tiếp nhận đúng thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định.

Với những giải pháp trên, đến hết tháng 9/2023, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát và thanh toán khoảng 711.805 tỷ đồng vốn chi thường xuyên, bằng 60,1% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Đối với chi đầu tư, lũy kế vốn kiểm soát, thanh toán qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2023 trên 344.361 tỷ đồng, bằng 51,6% kế hoạch năm 2023 Thủ tướng Chính phủ giao.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Bước vào quý IV - quý cuối cùng của năm với nhiều khoản chi ngân sách cần được kiểm soát chặt chẽ và thanh toán. Để nâng cao công tác kiểm soát chi, đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, KBNN đang yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức làm thước đo quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ công của KBNN. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng công chức KBNN có thái độ hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn cho các đơn vị sử dụng NSNN.

Đồng thời, KBNN cũng tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất về thực hiện các thủ tục hành chính, về chấp hành quy định giờ giấc làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng giao dịch, về thực hiện văn hóa công sở. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, thái độ nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm trong quá trình thực thi công vụ.

Hạch toán đầy đủ các khoản chi ngân sách

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị KBNN đã tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước. Đồng thời, duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán trong nội bộ hệ thống KBNN và thanh toán với các hệ thống ngân hàng (NHTM và NHNN) đảm bảo thông suốt, kịp thời và an toàn

Với vai trò là cơ quan kiểm soát và thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN, để góp phần đưa tỷ lệ giải ngân của cả nước đạt tỷ lệ từ 95% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao khi hết năm, KBNN đã yêu cầu giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố tổ chức, chỉ đạo các Phòng Kiểm soát chi thuộc KBNN tỉnh và KBNN các huyện trực thuộc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Công điện số 749/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023 đến toàn thể công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tư công; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 589/CT-KBNN của Tổng Giám đốc KBNN về tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN.

Bên cạnh đó, các đơn vị KBNN phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc đẩy mạnh giao dịch thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của KBNN và kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án.

Tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ trong thời hạn quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Đặc biệt, KBNN yêu cầu Sở Giao dịch KBNN và các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống bám sát các chủ đầu tư, ban quản lý dự án để kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư của từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, KBNN đề nghị tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ với cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

KBNN cũng yêu cầu Sở Giao dịch KBNN và các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống định kỳ hàng tháng báo cáo về tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công đảm bảo kịp thời, chính xác về số liệu, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và chính quyền địa phương; trong đó đề xuất các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin

Để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, trong 9 tháng qua, KBNN đã tiếp tục hoàn thiện Đề án nâng cấp TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và các ứng dụng hình thành hệ thống ngân sách và kế toán số (VDBAS); hoàn thiện liên thông dữ liệu giữa các hệ thống công nghệ thông tin của KBNN trong kiểm soát chi đầu tư; triển khai kiểm thử Chương trình quản lý văn bản điều hành tập trung; xây dựng quyết định mua sắm dịch vụ và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình thông tin chỉ đạo, điều hành của KBNN.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, KBNN đã tiếp nhận, giải quyết kịp thời 100% yêu cầu hỗ trợ cho các đơn vị, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tác nghiệp nhanh chóng trên các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin. Hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện giao dịch chi NSNN qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc.