Tại báo cáo kiểm toán soát xét, Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam cho biết, không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp về giá trị ghi sổ cũng như trích lập dự phòng đối với khoản “đầu tư góp vốn vào đơn vị khác”, với giá trị gốc là hơn 12 tỷ đồng. “Do vậy, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này không”, ý kiến kiểm toán viên cho biết.

Ngoài ra, kiểm toán viên cũng cho biết công ty đang hạch toán và theo dõi khoản công nợ chưa được đối chiếu xác nhận trên khoản mục “người mua trả tiền trước” với số tiền là hơn 7,3 tỷ đồng.

Báo cáo kiểm toán cũng nêu một số vấn đề nhấn mạnh, trong đó lưu ý người đọc ở thuyết minh số 7.4: “Thông tin hoạt động liên tục” về sự kiện khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty có dấu hiệu không được đảm bảo.

Tuy nhiên, Ban giám đốc khẳng định công ty vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh do nợ ngắn hạn là bên liên quan có thể gia hạn bất cứ thời điểm nào và báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021 được lập trên giả định công ty tiếp tục hoạt động liên tục là phù hợp.

Dầu khí Phương Đông có vốn điều lệ là 150 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính đến giữa năm 2021 là hơn 36 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2021, công ty lỗ gần 5 tỷ đồng, sau khi đã lỗ hơn 6,2 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021./.

Chí Tín