kiểm tra sau thông quan

Kết quả công tác kiểm tra sau thông quan 8 tháng đầu năm 2021. Ảnh: H.Vân.

Theo Tổng cục Hải quan, trong kỳ báo cáo từ 16/7 đến 15/8, toàn ngành Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 172 cuộc, trong đó có 63 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 109 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 18,35 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 19,50 tỷ đồng.

Như vậy, từ đầu năm đến 15/8, toàn ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 1.234 cuộc, trong đó có 327 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 907 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 518,37 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 474,41 tỷ đồng.

Đáng chú ý, riêng Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện 101 cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, số tiền thu nộp ngân sách 404,9 tỷ đồng, chiếm hơn 85% số thu nộp ngân sách của toàn lực lượng.

Ngoài tổ chức các cuộc kiểm tra sau thông quan, tháng 8, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn và trả lời vướng mắc kiến nghị của các doanh nghiệp, như chỉ đạo các cục hải quan địa phương về việc báo cáo số liệu, dữ liệu xuất nhập khẩu, tình trạng hiện thời của cơ sở sản xuất, tồn kho nguyên vật liệu, sản phẩm của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu mặt hàng hạt điều.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cục hải quan địa phương đối với việc kiểm tra sau thông quan chống gian lận xuất xứ một số mặt hàng trọng điểm; mở rộng và hoàn thiện kế hoạch định hướng kiểm tra sau thông quan chuyên đề…

Thời gian qua, nhằm triển khai thực hiện quy định liên quan đến điều tra, khởi tố hình sự trong công tác kiểm tra sau thông quan, Cục Kiểm tra sau thông quan đã chủ động, tích cực chuẩn bị một lộ trình đồng bộ, tập trung xây dựng nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ mới.

Theo đó, Cục Kiểm tra sau thông quan đã trình lãnh đạo Tổng cục ra quyết định công nhận các công chức thuộc Cục có đủ điều kiện được phân công làm cán bộ điều tra; phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức đào tạo nghiệp vụ điều tra phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan cho cán bộ, công chức của cục; sửa đổi quy trình kiểm tra sau thông quan theo định hướng áp dụng tư duy, phương pháp xác minh, điều tra trong kiểm tra sau…

Mới đây, ngày 11/9, Cục Kiểm tra sau thông quan đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Bên cạnh việc nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết của Chỉ thị số 26, Hướng dẫn số 04 và phổ biến các nội dung cơ bản của 2 văn bản nêu trên, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan tập trung quán triệt những nội dung liên quan đến công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc trong lĩnh vực kiểm tra sau thông quan.

Trong bối cảnh nhiệm vụ được giao hiện nay, việc phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 26-CT và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Cục Kiểm tra sau thông quan là nội dung quan trọng, gắn với chức năng, nhiệm vụ và thực tế triển khai công việc tại đơn vị.

Hồng Vân