Hải quan

Tổng cục Hải quan cho biết, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngành Hải quan đã ban hành và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội bộ năm 2021.

Kết quả, toàn ngành Hải quan đã thực hiện 17 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị truy thu hơn 23,5 tỷ đồng. Trong đó số thuế truy thu hơn 19,5 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính gần 4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thống kê từ 15/12/2020 đến 16/3/2021, Tổng cục Hải quan đã thu nộp ngân sách gần 37,7 tỷ đồng từ thanh tra kiểm tra.

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, trong quý II/2021, ngành Hải quan tiếp tục đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành năm 2021 theo kế hoạch đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ theo chuyên đề đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu thực hiện thủ tục theo hình thức vận chuyển kết hợp; kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra chuyên đề vận chuyển độc lập; đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra do Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị cấp trên thực hiện..../.

Ngọc Linh