học sinh nước ngoài

Mức chi dạy tiếng Việt cho lưu học sinh để thi tuyến vào bậc đại học, sau đại học là hơn 2.5 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: TL.

Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài được chính phủ các nước cử sang học tập tại Việt Nam theo các hiệp định về giáo dục đào tạo giữa nhà nước hoặc Chính phủ Việt Nam với các nước.

Thông tư này không áp dụng đối với lưu học sinh Lào, lưu học sinh Campuchia được cử sang học tập tại Việt Nam.

Nguồn kinh phí đào tạo lưu học sinh hiệp định từ ngân sách nhà nước (NSNN) (ngân sách chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề thuộc ngân sách trung ương, ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách) cấp cho các cơ sở giáo dục theo quy định của Luật NSNN; từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa…

Định mức chi như sau: Dạy tiếng Việt cho lưu học sinh để thi tuyến vào bậc đại học, sau đại học: 2.576.000 đồng/người/tháng; đào tạo đại học, sau đại học theo quy định của pháp luật về giáo dục - đào tạo: 2.576.000 đồng/người/tháng; các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn có thời gian đào tạo dưới 12 tháng: 5.485.000 đồng/người/tháng…

Định mức chi hỗ trợ trang cấp ban đầu như sau: Lưu học sinh đại học, sau đại học và lưu học sinh học tiếng Việt để thi tuyển vào học trình độ đại học, sau đại học là 4.480.000 đồng/người; lưu học sinh các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn có thời gian đào tạo dưới 12 tháng: 3.580.000 đồng/người…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 30/7/2020./.

Minh Anh