Nhiều diễn giả là những doanh nhân, chuyên gia nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực như: ông Đặng Lê Nguyên Vũ – CEO Tập đoàn Trung Nguyên; ông Lawrence Chong – CEO Consulus, Singapore; ông Phạm Đình Đoàn – CEO Tập đoàn Phú Thái... tham gia hội nghị này.

Cần nâng cao vị thế cạnh tranh toàn cầu cho DN Việt Nam. Ảnh:PV

Các doanh nghiệp tham dự hội nghị sẽ có cơ hội tìm ra những giải pháp dẫn dắt doanh nghiệp mình có được lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động hiện nay.

Đó là những kinh nghiệm, kỹ thuật đã được minh chứng thành công ở Việt Nam và 17 thành phố khác nhau trên thế giới như: Sử dụng đổi mới-sáng tạo về thiết kế mô hình kinh doanh và trải nghiệm để tăng hệ số lợi nhuận và nâng cao vị thế cạnh tranh toàn cầu; Phát triển khung chiến lược để nuôi dưỡng nhân tài và đội ngũ lãnh đạo tương lai tại chính doanh nghiệp mình; Tận dụng văn hoá doanh nghiệp để khuyến khích hợp tác và đổi mới-sáng tạo trong nội bộ tổ chức và nâng cao hiệu suất kinh doanh.


Trung Ninh