Đây là một trong những quy định tại Thông tư 140 /2014/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư số 120/2012/TT-BTC ngày 24/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn suất chi đào tạo học sinh Lào và học sinh Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam.

Theo đó, Khoản 1- Điều 6 là phần chi sinh hoạt phí cho lưu học sinh bao gồm: tiền ăn, tiêu vặt, trang phục cá nhân, chi phí đi lại hàng ngày và chi tài liệu phục vụ học tập được cấp hàng tháng được sửa đổi theo các mức sau:

Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ trung học là 2.680.000 đồng/lưu học sinh/tháng; đào tạo dài hạn hệ đại học: 3.160.000 đồng/lưu học sinh/tháng.

Đối với lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ sau đại học: 3.580.000 đồng/lưu học sinh/tháng; đào tạo, tập huấn ngắn hạn (dưới 12 tháng) là 4.190.000 đồng/lưu học sinh/tháng.

Tại Khoản 2 - Điều 6, đối với cơ sở đào tạo tổ chức ăn tập trung bắt buộc, mức tiền ăn thực hiện theo định mức ăn tập trung của cơ sở đào tạo. Mức tiền tiêu vặt, chi phí đi lại hàng ngày và tài liệu phục vụ học tập được cấp theo các mức như sau:

Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ trung học: 1.390.000 đồng/lưu học sinh/tháng; đào tạo dài hạn hệ đại học: 1.680.000 đồng/lưu học sinh/tháng; đào tạo dài hạn hệ sau đại học: 2.090.000 đồng/lưu học sinh/tháng; đào tạo, tập huấn ngắn hạn (dưới 12 tháng) là 2.560.000 đồng/lưu học sinh/tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/12/2014./.

Tài Tâm