Giá trị cụ thể tài sản cố định của MVB chỉ còn 366 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2021. Con số này còn khá thấp so với nguyên giá tài sản cổ phiếu 1.891 tỷ đồng.

Mỏ Việt Bắc – TKV (MVB): Tài sản cố định chiếm tỷ trọng khá nhỏ so với tổng tài sản
Mỏ Việt Bắc – TKV (MVB): Tài sản cố định “bốc hơi” gần hết
LGL: Tăng ghi nhận chi phí, lợi nhuận ‘bốc hơi’ sau kiểm toán TKV sẽ thoái vốn 5,2 tỷ đồng tại Vicosa

Riêng trong năm 2021, công ty cũng đã chi 162 tỷ đồng cho việc đầu tư mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác, số tiền cho hoạt động đầu năm này là 166 tỷ đồng.

Mỏ Việt Bắc – TKV hiện có vốn chủ sở hữu lên tới 1.575 tỷ đồng, tổng nguồn vốn là 2.194 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn không có nhiều, chỉ với 708 tỷ đồng, trong khi tài sản dài hạn có giá trị tới 1.485 tỷ đồng.

Nhóm tài sản lớn nhất trong tài sản dài hạn là 490 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, chủ yếu là các khoản đầu tư vào các công ty con. “Đầu tư dài hạn khác” có giá trị là 485 tỷ đồng.

Về kinh doanh, Mỏ Việt Bắc – TKV ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021 là 2.277 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 2.296 tỷ đồng năm ngoái.

Trong năm 2021 công ty ghi nhận có sự tăng trưởng về doanh thu hoạt động tài chính, với nguồn thu nhập này đạt 40,5 tỷ đồng, tăng khá so với hơn 27 tỷ đồng năm 2020. Tuy nhiên, chi phí lãi vay cũng có phần nhích tăng trong năm 2021. Ngoài ra, công ty bị sụt giảm nguồn thu nhập từ "lợi nhuận khác" trong năm 2021.

Kết quả lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 252 tỷ đồng, nhích tăng nhẹ so với 243 tỷ đồng năm 2020./.