Mới lĩnh lương hưu 6 năm, người thân có được nhận tiền tuất một lần không?
Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho người hưởng.

Trả lời: Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, người đang hưởng lương hưu khi chết thì người lo mai táng và thân nhân được hưởng các quyền lợi sau:

a) Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người đang hưởng lương hưu chết.

b) Trợ cấp tuất hàng tháng:

- Thân nhân người đang hưởng lương hưu chết được xem xét hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

+ Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

Thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

- Mức trợ cấp:

Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Trường hợp một người chết thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người; trường hợp có từ 2 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 2 lần mức trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định.

Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng người đang hưởng lương hưu chết.

c) Trợ cấp tuất một lần:

- Thân nhân người đang hưởng lương hưu chết thì được hưởng trợ cấp tuất một lần khi không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

+ Mức hưởng trợ cấp

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

Như vậy, trường hợp bố của bạn đang hưởng lương hưu chết thì người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng. Trường hợp không có thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất hàng tháng hoặc thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà có nguyện vọng hưởng tuất một lần (trừ trường hợp con dưới 6 tuổi; con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) thì được hưởng tuất một lần.

Để biết được số tiền hưởng, bạn liên hệ với BHXH nơi gần nhất để được giải đáp do liên quan đến số tiền hưởng lương hưu hàng tháng mà bố của bạn được hưởng trước khi chết.