Năm 2014, ngành bảo hiểm sẽ tập trung thực hiện tái cấu trúc các DN bảo hiểm với mục tiêu từng bước nâng cao vai trò, vị trí của thị trường bảo hiểm, góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Đại diện Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết, để duy trì mục tiêu tăng trưởng ổn định, các DN bảo hiểm cần xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của thị trường bảo hiểm. Xác định thị trường và khách hàng mục tiêu; đảm bảo tính tuân thủ pháp luật trong khâu cấp đơn bảo hiểm, thẩm định, giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm. Thường xuyên rà soát các quy tắc, điều khoản bảo hiểm...

Đặc biệt, các DN bảo hiểm cần tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để phát triển các sản phẩm bảo hiểm phù hợp. Chú trọng phát triển các loại hình sản phẩm đặc trưng, tạo sự khác biệt so với các DN bảo hiểm khác căn cứ vào thị trường mục tiêu và đối tượng khách hàng đã chọn. Đẩy mạnh phát triển mạng lưới và các kênh phân phối sản phẩm; đào tạo đội ngũ đại lý bảo hiểm có kiến thức chuyên sâu về dịch vụ bảo hiểm cung cấp, có đạo đức nghề nghiệp; Tăng cường công tác quản trị công ty, bao gồm quản trị điều hành, quản trị rủi ro...

Các DN bảo hiểm có kết quả hoạt động kinh doanh yếu kém, cần thực hiện tái cơ cấu theo hướng kiện toàn mô hình tổ chức hoạt động, cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, năng lực kinh doanh và chất lượng công tác quản trị điều hành theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Được biết năm 2013, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 44.388 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2012, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23.968 tỷ đồng, tăng khoảng 5%; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 20.420 tỷ đồng, tăng 11%./.

H.C