Năm 2021, cả nước có 116,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới