Năm 2022, lâm sản phấn đấu đạt giá trị xuất khẩu 16 tỷ USD