Theo quy định, hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhưng thay đổi mục đích được miễn thuế thì phải khai tờ khai hải quan mới, kê khai, nộp đủ các loại thuế theo quy định.

Đối chiếu với các quy định hiện hành tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về ấn định thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Thông tư 39/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC quy định về xác định trị giá hải quan trong trường hợp thay đổi mục đích miễn thuế, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp Công ty CP Sản xuất sô đa Chu Lai đã thế chấp toàn bộ lô hàng muối công nghiệp nhập khẩu để đảm bảo cho các khoản vay của công ty tại Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Nam nhưng chưa kê khai tờ khai hải quan mới, chưa nộp đủ thuế và tài sản đảm bảo đã được cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam kê biên để đảm bảo thi hành án thì toàn bộ lô hàng muối nêu trên bị ấn định thuế theo tờ khai hải quan nhập khẩu ban đầu.

Trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì xác định trị giá hải quan theo phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 60/2019/TT-BTC phù hợp với thực tế hàng hóa.

Theo đó Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm cung cấp thông tin về hàng hóa thế chấp cho cơ quan hải quan để thực hiện ấn định thuế và có trách nhiệm nộp thuế thay cho người nộp thuế theo quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan, thời hạn nộp thuế là ngày ký ban hành quyết định ấn định thuế./.